Thursday ,October 17, 2019
پنجشنبه, 25 مهر 1398

بیمه عمر و پس انداز

بیمه عمر و پس انداز

 

بیمه عمر و پس انداز مان 

این بیمه نامه برای شخصی که میخواهد بیمه شود یک سرمایه گذاری است که از هر جهت برای ایشان سودمند خواهد بود. به این دلیل که بیمه مان علاوه بر سرمایه گذاری و پس انداز مطمئن ، شامل ذیل می شود :

1- سرمایه فوت:

2- سرمایه فوت در اثر حادثه :

3- پوشش امراض خاص بجز سرطان  :

 4-پوشش بیماری سرطان :

5- پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه :

اقساط بیمه مان را میتوانید بصورت ماهانه ، 3 ماهه ، 6 ماهه ، و سالانه و حتی یکجا پرداخت نمود. که حداقل مبلغ ماهانه 50 هزار تومان و حداکثربا توجه به درخواست شما می باشد، که به این مبالغ پرداختی سود 18% تضمین شده پرداخت میشود . 

 

بیمه عمر و پس انداز
"